AB自营渠道清关派送通知!      2016-01-23 13:36:42

尊敬的先锋用户:

今日AB自营渠道 清出1.5号和1.6号发货的包裹,稍后给到单号更新!

1.13号和1.14号发货的哈尔滨清关渠道,今日已出,由于顺丰货量居多,下周一给到更新单号,包裹会继续派送,会有空降包裹,请大家知悉!

                                                      2016.1.23